Všeobecná ustanovení a Provozní řád posilovny – blok B

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Provozní řád posilovny je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů.

  2. Posilovna je umístěna ve 2.patře v budově B. Je majetkem SÚZ VŠE v Praze.

  3. Je určena k volnočasovému sportovnímu využití ve prospěch ubytovaných na kolejích SÚZ, studentů VŠE a zaměstnanců SÚZ a VŠE v Praze.

  4. Úrazy je nutno nahlásit na recepci nebo vedení koleje. Pro potřeby první pomoci je k dispozici lékárnička na recepci University hotelu. V nezbytných případech volejte záchrannou službu č. 155, popř. č. 112.

  5. V případě vypuknutí požáru musí návštěvník přijmout okamžitá opatření k likvidaci ohniska požáru a neprodleně přivolat pomoc.

  6. V celém prostoru posilovny platí zákaz konzumace potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů.

  7. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor posilovny zakázán.

  8. Každý návštěvník si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cév, vysokého krevního tlaku, onemocnění pohybového aparátu, diabetes atd.) musí před návštěvou posilovny konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který jim určí případná omezení.

  9. V celém prostoru posilovny musí návštěvník respektovat provozní řád, dbát obecných zásad slušného chování, zachovávat čistotu a pořádek, zamezit plýtvání vodou a elektrickou energií a poškození zařízení posilovny.

 2. Provozní doba posilovny

Denně od 6:00 hodin do 22:00 hodin.

Z důvodu dodržování nočního klidu je přísně zakázáno používat posilovnu mimo toto časové rozmezí.

 1. Podmínky vstupu do posilovny

  1. Všichni zájemci o využití posilovny se musí po vstupu do posilovny řídit tímto provozním řádem.

  2. Každý návštěvník posilovny musí mít platnou rezervaci v systému ISKAM na daný vstup do posilovny.

  3. V případě zakoupení měsíčního vstupu je každý návštěvník povinen mít i tzv. prázdnou rezervaci v systému ISKAM, aby kapacita posilovny nebyla překročena.

  4. Každý návštěvník posilovny je před zahájením cvičení povinen obeznámit se s technikou cvičení na daném posilovacím zařízení.

 2. Provozní řád posilovny

  1. posilovnu mohou samostatně využívat pouze dospělí, osoby mladší 18 let, avšak starší 15 let, pak pouze za doprovodu zodpovědné dospělé osoby;

  2. vstup do posilovny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení určeném pro cvičení;

  3. cvičící jsou povinni používat ručník, aby nedocházelo k opocení posilovacích strojů a laviček;

  4. maximální počet současně cvičících osob je 3;

  5. cvičící jsou odpovědni za dodržování čistoty a pořádku v celém prostoru posilovny, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu;

  6. jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a rozměrného vybavení posilovny jsou zakázány;

  7. návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím;

  8. cvičící užívají veškeré zařízení v prostorách posilovny na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání;

  9. při použití činek cvičící zásadně používají uzávěry, aby nedocházelo k upadnutí kotouče a popř. poškození koberce/podlahové krytiny;

  10. při použití jednoručních činek a kotoučů je cvičící vrátí na původní místo, (kotouče dle označení, všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo);

  11. cvičit ve větrané místnosti;

  12. cvičící nepřeceňují své síly a jsou povinni používat vždy hmotnosti odpovídající své výkonové hranici, v případě cvičení s velkými hmotnostmi cvičit s dopomocí;

  13. návštěvníci jsou povinni zamezit možnosti zranění řádným rozcvičením a následným správným a přesným prováděním cviků;

 1. poslední návštěvník posilovny je povinen v prostorách posilovny zavřít okna a zhasnout světla, zkontrolovat uložení činek a kotoučů, vypnout rozhlasové, příp. televizní aparatury a prostor posilovny řádně uzavřít.

 1. Je zakázáno:

  1. vnášet do posilovací místnosti mimo ručníku a nealkoholického pití v plastových lahvích jakékoli věci včetně jídla;

  2. vnášet do prostoru posilovny skleněné nádoby;

  3. manipulovat se zařízením a přemísťovat nářadí (posilovací stroje, lavičky, trenažéry apod.);

  4. pokládat činky a závaží na čalounění laviček a posilovacích strojů;

  5. používání magneziového prášku a podobných pomůcek;

  6. sedět na cvičebních strojích a bránit ostatním návštěvníkům v jejich použití;

  7. manipulovat s rozhlasovou či televizní aparaturou jinak než zapnout/vypnout, snížit nebo zvýšit hlasitost;

  8. vynášet z posilovny jakékoliv věci mimo osobních.

 2. Závěrečné ustanovení

  1. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé na vnesených věcech návštěvníků do prostoru posilovny.

  2. Provozovatel neodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti s cvičením v posilovně.

  3. Prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.

  4. V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zakázán vstup do posilovny, popř. uložena finanční náhrada za poškození zařízení posilovny nebo porušení pravidel provozního řádu.

Dne: 16.2.2023

Vedoucí střediska Palachova kolej

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: